امروز چهارشنبه 7 اسفند 1398 - Today: 2020/2/26
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
   جستجو  

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1

                       دانلود با فرمت PDF

بازی دال پلو

دراين بازي چند نفر به دو دسته تقسيم مي شوند كه معمولا دو دسته سه نفري يا بيشتر مي باشند. هر دسته بفاصله 10 الي 20 متر دورتر از يكديگر و روبروي هم قرار مي گيرند.

هر دسته در جايي كه ايستاده اند سه عدد سنگ بعنوان هدف كه هر يك تقريبا بطول 25 و بعرض 15 سانتي متر مي باشد طوري در محل خود (روبروي دسته مقابل) پشت سر هم قرار مي دهند كه فاصله سنگها يك متر باشد و اين سنگها را بصورت عمودي در يك خط مستقيم در زمين فرو ميكنند كه راست بايستد. بنابراين اكنون هر دسته سه عدد سنگ خود را كه به آن "دال" (dal ) يا هدف ميگويند، در كنار خود و روبروي سه دال dal )) دسته مقابل قرار داده اند كه حدودا بفاصله 10 الي 20 متر دورتر از آنها و روبرويشان ايستاده اند.

حال هر دسته كه زودتر دال ها (هدفها) را در زمين فرو كرده باشند براي اينكه دسته مقابل را با خبر كرده باشند، تا شروع بازي را نصيب خود كنند ميگويند:

"دال ادسم گايل بستم" dal _ e _ dasem gayel bastem    يعني (هدف در دستم گاوها را بستم).

اكنون دسته اي كه بازي را شروع ميكند ميبايست هر نفر يك سنگ كه به وزن و اندازه توانايي جسمي او مي باشد به طرف دال هاي دسته مقابل پرتاب نمايد. البته اندازه سنگي را كه به طرف دال ها پرتاب مي كنند اختياري است اما معمولا " اين سنگها را  به اندازه دو مشت و به شكل كروي يا بيضي انتخاب كرده بسوي هدفها پرتاب مي نمايند.

بعضي مواقع ممكن است يكي از دسته ها يكنفر كم داشته باشند، كه در اين صورت دسته مذكور حق دارد يك سنگ اضافه پرتاب نمايد. درهر صورت دسته اي كه افرادش سنگها را پرتاب كرده باشند كنار مي كشند تا افراد دسته مقابل بطرف دال هاي آنان سنگ پرتاب نمايند.

هر دسته اگر يكدور كامل يا يكدور غير كامل كه شرح داده خواهد شد، هر سه دال دسته مقابل را بياندازد، برنده بازي خواهد شد.

يكدور كامل بنا بر قرار داد اوليه معمولا" شامل پنج "مره" marra   (پنج دور بازي) كه يك دور كامل است، ميباشد و به اينصورت است كه:

اگر دسته اي بتواند با پرتاب سنگ در يك دور بازي هر سه دال دسته مقابل را بياندازد و دسته مقابل با پرتاب سنگ نتو انسته باشد حتي يك دال از آنها را بياندازد، اين خود يك "مره" (يكدور بازي) حساب ميشود و اگر پنج بار هر سه دال دسته مقابل را به همين صورت بياندازند پنج "مره" محسوب ميگردد كه همان يكدور كامل است و اين دسته برنده بازي است.

حال ممكن است دسته مذكور با دور غير كامل برندۀ اين بازي شوند كه آن عبارت است از 10 "تيل"  til (نيم يا نصف). بنابراين هر مره دو برابر تيل است و برنده شدن در 10 تيل به اينصورت است كه:

اگر دسته اي هر سه دال حريف مقابل را انداخته باشد و حريف مقابل هم يك يا دو دال از سه دال دسته مذكور را بياندازند اين دسته، برنده يك تيل مي باشند. و اگر به همين صورت بازي ادامه پيدا كند بعد از برنده شدن 10 تيل بازي را برده اند.

بيشتر مواقع ممكن است دسته اي با چند مره و چند تيل بازي را ببرد، به اين صورت كه مثلا با 2 مره و 6 تيل، يا 3 مره و 4 تيل، يا 4 مره و 2 تيل بازي را ببرند. در هر صورت اگر يك مره تمام شود جاي دو دسته عوض نمي شود اما اگر يكدور بازي با يك تيل تمام شود هر دو دسته محل خود را با يكديگر عوض ميكنند.

در اين بازي اگر يك نفر از دسته ها با پرتاب سنگ يك دال از حريف مقابل را بياندازد در همان يكدور ميبايست يك سنگ اضافه بعنوان جايزه پرتاب كند. و اگر دو دال از حريف مقابل انداخته باشد در همان دور مي تواند دو سنگ ديگر پرتاب نمايد.

اگر يكنفر از دسته اي به تنهائي و با بردن جايزه پرتاب سنگ هر سه دال حريف مقابل را بياندازد و حتي يك دال از دسته خودش افتاده نباشد، به ياران آن يكنفر ميگويند شما مرده ايد به اين معنا كه در دور بعدي حق نداريد سنگي پرتاب نمائيد. پس در دور بعدي آن يكنفر مقابل دسته حريف قرار مي گيرد و ميبايست در اين دور با پرتاب سنگ و انداختن دال هاي حريف، ياران خود را زنده نمايد كه در اينصورت اگر يكي دو دال را انداخته باشد ياران او هم مي توانند به طرف دال حريف مقابل سنگ پرتاب نمايند.

بازی قاز و قیز

اين بازي يك بازي تعادلي ميباشد و به اينصورت است كه چند نفر از بچه ها بدور همديگر جمع ميشوند و 10 عدد تركه چوبي به طول يك متر مي آورند و تك تك چوبهاي يك متري را در يك مسير روبروي همديگر به فاصله يك پا دور از همديگر بر روي زمين ميخوابانند و بنا بقرعه يكنفر از بچه ها بازي را شروع ميكند. به اينصورت كه ميبايست با يك پا (لي لي) از روي تك تك چوبها بپرد بدون اينكه پايش به آنها برخورد نمايد. و وقتي اين فاصله را طي نمود اين بار نيز با يك پا از ميان چوبها بصورت مارپيچ از كنار سر چوب اول حركت ميكند و وقتي به سر ديگر چوب رسيد مسير چوب دوم را طي مينمايد و به همين صورت تمام مسير را به صورت مارپيچ طي مينمايد بدون اينكه پايش به چوبها برخورد داشته باشد. بعد از آن فاصله چوبها را زيادتر ميكنند و او اينبار ميبايست با يك پا بر روي تك تك چوبها پا گذارد بدون اينكه آنها را بغلتاند و به اينصورت 10 عدد چوب را طي نموده و بازي را برده است اما اگر در طول مسيرهاي بازي حتي يك خطا داشته باشد اين بازي را باخته است.

کشتی لری

اين كشتي محلي در مناطق مختلف لرستان بنام هاي كشتي دست زير بالا يا "سافونه"، ناميده شده و از قديم الايام در ميان عشاير و طوائف مختلف لرستان  مرسوم و رايج است، مسابقه اين كشتي با لباس محلي و پاي برهنه انجام گرفته و همراه با ساز ودهل مي باشد. مسابقه بين دو نفر برگزار مي شود.

زمان كشتي 15دقيقه است كه بدون توقف ادامه خواهد داشت. در صورتي كه پس از مدت مذكور نتيجه اي عايد نشود پنج دقيقه استراحت داده شده و كشتي مجددا آغاز مي شود.

كشتي با دست زير بالا، شروع مي شود و بر خلاف كشتي هاي فرنگي و آزاد كشتي گيران تنها از دست براي دست و از پا جهت پا استفاده مي كنند و مجاز به استفاده دست براي پا و بالعكس نيستند، كه خطا محسوب مي شود. كشتي گيران براي  اجراي فن مي توانند لباس همديگر را نيز بگيرند.

فنوني كه در اين كشتي به كار گرفته مي شود عبارت است از: لنگ، پشت يا قل پشته، فن كمر. در طول مسابقه هيچگونه اخطاري از جهت كم كاري و يا امتيازي از جهت پركار بودن داده نمي شود.

بازی کش کله شیره

 نوعی بازی قایم موشک بین دو دسته از افرادی است که تعداد انها بین ۳ الی ۶ نفر است. ابتدا اوسا یک دسته که حالو نامیده می شود چشم حالوی دسته دیگر را می بندد و به یاران خود دستور می دهد تا هر کدام در جائی پنهان شوند.سپس چشم حالو را باز کرده و دو نفری راه می افتند .

حالوی دسته رقیب می گوید: کش کله شیره .

حالوی دیگری جواب می دهد: مردم پیا کو (مرد و یارم را پیدا کن).

وقتی رقیب بتواند یکی از یاران مخفی شده طرف مقابل را پیدا کند برنده خواهد بود و طرف دیگر باید چشمش بسته شود.

بازی چزگو(Chezegu )


تعداد نفرات در اين بازی محدوديتی ندارد ، اما بازيکنان نبايستی از دو نفر کمتر باشند. ابزار بازی شامل يک سنگ کروی شگل (گوی) و تعدادی چوب دستی است. قبل از شروع بازی ، روی زمين يک گودال و يک جوی کوچک به عمق ۱۰ سانتی متر حفر می کنند.
يکی از بازيکنان گوی را بداخل جوی انداخته با چوب دستی از زير آن را به هر اندازه که می خواهد پرتاب می کند و نفر بعدی چوب دستی خود را به سمت گوی سنگی می اندازد. هرگاه به آن اصابت کند، نوبت بازی به نفر بعدی ميرسد، در غير اين صورت به طرف گوی سنگی رفته ، با چوب ان را درون گودال می اندازد . در صورتی که توانست سه بار گوی را درون گودال بياندازد ، نوبت بازی به نفر بعدی می رسد اگر نتوانست بازيکن ديگری با چوب دستی خود گوی را به نقطه ای پرتاب می کند و کسی که موفق به انداختن گوی به داخل گودال نشده بايد به دنبال ان بدود تا زمانی که بتواند گوی را به درون گودال بياندازد. شخص پرتاب کننده گوی بايد قبل از اينکه گوی متوقف شود به آن بکوبد در غير اين صورت بازی را باخته است.

بازی ريلاسی (Rilasi )

اين بازی مخصوص بچه های سنين ۳ تا ۱۰ ساله است و تعداد بازيکنان آن نبايستی از سه نفر کمتر باشند . بچه ها پشت سر هم در يک صف می ايستند و سر دسته آنها می گويد:

ريله  و ريله ريلاسيه (Rila  ou Rila Rilasia )  يعنی اينطرف و آنطرف ،اين سو آن سو

سپس بچه ها به يک طرف مثلا سمت چپ خم می شوند . سردسته دوباره می گويد ريله و ريله ريلاسيه و بچه ها اين بار به طرف راست خم می شوند و همين طور هر چی سر دسته بازيکنان به بچه ها بگويد آنها بايد در تبعيت و تقليد از او با همديگر کار او را عينا تکرار نموده و انجام دهند.

سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com