امروز چهارشنبه 7 اسفند 1398 - Today: 2020/2/26
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
   جستجو  

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1

جمهوري اسلامي ايران
سازمان امور عشایر ایران

شرايط مناقصه
1-داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سر بسته لاك و مهر شده كه محتوي دو پاكت جداگانه ((الف)) و ((ب)) مي باشد ، به ترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گذار تسليم نمايد .در روي پاكت فوق الذكر بايد موضوع مناقصه ، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسيد جاري ساعت و تاريخ وصول ، به دستگاه مناقصه گذار تسليم گردد .
2- منظور از پيشنهاد مناقصه ، تمام اسناد در مدارك مشروحه در بندهای 3 و 4 و 5 ذيل است كه حسب مورد در داخل يكي از دو پاكت الف يا ب قرار داده مي شوند .
3-  اسناد و مدارك مناقصه كه از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختيار داوطلبان مشاركت در مناقصه قرار داده شده است بايد بر طبق شرايط مناقصه و دعوتنامه آن و نيز ساير دسورالعمل ها و مقررات ، تكميل و تنظيم شده و همراه با ساير مدارك درخواستي در پاكت هاي ((الف)) و ((ب)) و ((ج)) به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد .
4-  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت الف قرار داده شود عبارتند از :
4-1-  تضمین شركت در مناقصه كه بايد طبق شرح مندرج در دعوتنامه مناقصه تهیه گردد . (چک تضميني)
5- مدارک و اسنادی که باید در پاکت ((ب)) قرار داده شوند عبارتند از :
5-1- اساسنامه شرکت
5-2-  آخرین آگهی تغییرات شرکت (روزنامه رسمی )
5-3- جدیدترین رتبه بندی شرکت
5-4-گردش مالی حساب شرکت به مدت یکسال منتهی به تاریخ
5-5- سوابق کاری شرکت
5-6- تکمیل فرم پیوست شماره (2) یا فرم خوداظهاری
5-7- تصویر کارت ملی صاحب امضاء شرکت

6- اسناد و مداركي كه بايد در پاكت ج قرار داده شود عبارتند از :
6-1-  برگ پيشنهاد قیمت

جمهوري اسلامي ايران
سازمان امور عشایر ایران

7- پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي 3 و 4 و 5 ذكر شده بدون تغيير ، حذف و با قرار دادن شرط در آن، تكميل ، تنظيم و مهر و امضا نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد .
چنانچه با تشخيص كميسيون مناقصه بعضي از اوراق غير تعهدآور ، سهواً مهر و امضا نشده باشند ، پيشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آن ها را مهر و امضا خواهد كرد . در غير اینصورت ، آن پيشنهاد ناقص و مردود خواهد بود .
8- پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد شرط بوده و هيچ نوع ابهام ، خدشه ، عيب ، نقص و قلم خوردگي نداشته باشد . در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك مناقصه ، با ارائه پيشنهاد مشروط ، مبهم و بر خلاف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي ان پيشنهاد مردود است و عينا به پيشنهاد دهنده مستردد مي شود . نام اين پيشنهاد دهندگان به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود تا اقدام هاي لازم در مورد آن ها به عمل آيد .
9- چنانچه دستگاه مناقصه گزار اسناد و مداركي را مي خواهد كه در بندهاي 4 و 5 نوشته نشده است . بايد ضمن اعلام آنها محل قرار دادن آن ها را نيز در پاكتهای ((الف)) و ((ب)) تعيين نمايد .
10-  هر يك از دعوت شدگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند بايد حداكثر تا سه روز پس از تحويل اسناد و مدارك مناقصه مراتب را كتبا به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايد .
11-  هر گونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه
و نحوه تغيير و تسليم آن ها ، كتبا از سوي دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد .
12- مناقصه گزار حق تغيير ، اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به دعوت شدگان ابلاغ مي شود و در صورتي كه پيشنهادي قبل از مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد .
از آن جا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمت ها باشد ، در اينصورت دستگاه مناقصه گزار مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد . به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند .
12-رقم پيشنهاد قيمت براي كل كار ، به عدد و حروف در برگ پيشنهاد نوشته شود . براي تعيين برنده مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده ملاك عمل خواهد بود و پيشنهادي كه قيمت كل به حروف را نداشته باشد ، مردود است .

  1. برنده مناقصه بايد حداكثر تا پنج روز پس از ابلاغ كارفرما به او ، يا سپردن اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود ، به انعقاد پيمان مبادرت نمايد . در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع كارفرما ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد .

در صورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده ، حاضر به انعقاد پيمان نشود ، نفر دوم به عنوان برنده اعلام مي شود و چنان چه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود ، تضمين شركت او هم به نفع كارفرما ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد .

  1.  پس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه ، تضمين شركت در مناقصه نفرات بعدي بلافاصله مستردد مي شود .

جمهوري اسلامي ايران
سازمان امور عشایر ایران

تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
مربوط به مناقصه :
الف بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخرين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن قوانين ، مصوبات ، آييين نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و به طور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند (ج) ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان است و من مفاد و تريبات مقرر شده در ان ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان ، مورد قبول اين پيشنهاد دهنده بوده و تمامي مسئوليت هاي لازم و نيز ارجيا كامل آن ها نيز بدينوسيله توسط اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود .

ج فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان :
1- آيين نامه تعيين برنده مناقصه قانون برگزاري مناقصات
2- مصوبه 65908 مورخ 5/10/1361هيات وزيران در مورد نوع و نحوه و ميزان اخذ تضمين براي مناقصه و عقد پيمان هاي پيمانكاري و حسن انجام كار و پيش پرداخت
3- بخشنامه 42956/ت28493 مورخ 11/8/82 هيات وزيران در مورد پيش پرداخت و مبلغ و نوع تضمين ها در معاملات دولتي
4- آيين نامه ها و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختمان
5- ماده 127 ، قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي .
6-آيين نامه اجرایی 5200 بصره 660 قانون بودجه سال 1366 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه
7-نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان .
8-دستورالعمل نحوه واگذاري كار تاسيساتي همراه كار ساختماني (بخشنامه شماره 4366-15895/50 مورخ 21/10/1368 سازمان مديريت و برنامه ريزي)
9- دستورالعمل تحويل آحاد بهاء پيمان هاي پيمانكاري (بخشنامه شماره 299/54/10306 -1 مورخ 15/8/1363 سازمان مدیریت و برنامه ریزی )
10- بخشنامه هاي شماره 5550/54/1630-1 مورخ 22/12/1363 و شماره 2800/54/6772-1 مورخ 28/6/64 سازمان برنامه و بودجه و ضمايم آن راجع به حق بيمه كاركنان شاغل در طرح هاي عمراني (موضوع مصوبات جلسات 129 و 143 شوراي عالي تامين اجتماعی ). اين بخشنامه صرفا در مورد كارهايي كه با قيمت هاي پايه و از محل اعتبارات عمراني انجام مي شود نافذ است .
11- مشخصات فني عممي كارها طبق نشریه 55 سازمان بنامه و بودجه
12- بخشنامه شماره 12191905200-1 مورخ 17/11/1364 سازمان برنامه و بودجه در مورد نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدني مصرفي در طرح هاي عمراني
13- بخشنامه شماره 1605/54-5  مورخ 24/4/1359 سازمان برنامه و بودجهو فرم قرارداد كارفرمايان و كارگران جه كار معين در كارگاه هاي ساختماني ، تاسيساتي ، راهسازي .
14-بخشنامه هاي شماره 5090/54/11082-1 مورخ 2/9/1362و شماره 1300/54/5188-1 مورخ 8/4/63 سازمان برنامه و بودجه در مورد نحوه محاسبه ميزان تاخيرات مجاز حاصل از اخير در پرداخت صورت وضعيت ها .

*نظر به اين كه مشخصات فني و عمومي براي كارهاي مختلف متفاوت است لذا در محل هاي خالي در اين بند حسب مورد بايد يكي از رديف هاي زيردرج شود .

جمهوري اسلامي ايران
سازمان امور عشایر ایران

1. کارهای ابنیه -  نشریه شماره 55
2. کارهای راهسازی - نشریه شماره 101
3. کارهای آبیاری و زهکشی -  نشریه شماره 108
4. مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی نشریه شماره 117
15.  بخشنامه شماره 1740-54/600 مورخ 23/2/1359در مورد تحویل موقت تدریجی کار .
16. بخشنامه شماره 4507/دف 17576 مورخ 28/12/77 سازمان برنامه و بودجه در مورد بیمه کارها موضوع بند ب ماده 21 شرایط عمومی پیمان
17.  بخشنامه شماره 1028 مورخ 10/4/69 54/4916-1 مورخ 10/4/69 در مورد نحوه پرداخت هزینه های همکاری
18. بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/82 در باره روش جدید تعدیل آحاد بهاء
آخرین مورد : سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد .

سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com